AI共1篇

LLM-CHATGLM-AI学习资料自用(持续更新)

大语言模型项目 ChatGLM2 模型THUDM/ChatGLM2-6B: ChatGLM2-6B: An Open Bilingual Chat LLM | 开源双语对话语言模型 (github.com) Langchain+ChatGLM imClumsyPanda/langchain-ChatGLM: langch...
魔法少女雪殇的头像-魔法少女雪殇钻石会员魔法少女雪殇10个月前
0103413